Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi

Mộng Tịch

11/02/2015, lúc 00:44 |

Danh sách chươngArray
(
    [18ab7fb5471011914fc3ffc9f91beb51__returnUrl] => site/admincp
    [t186_link] => http://mobile.thichtruyen.vn/truyen-dai-ky/phuc-hac-tong-tai-dung-an-toi?page=3
)
UPDATE t186_posts SET `post_views` = `post_views` + 1 WHERE id = 37344SELECT t186_posts_link.*,t186_posts.post_alias,t186_posts.post_title,t186_posts.update_date,t186_category.alias FROM t186_posts_link INNER JOIN t186_posts ON t186_posts_link.post_id = t186_posts.id LEFT JOIN t186_posts_category ON t186_posts_category.post_id = t186_posts.id LEFT JOIN t186_category ON t186_category.id = t186_posts_category.category_id WHERE post_parent = 37344 Order by t186_posts_link.order,t186_posts.id ASC LIMIT 50,25 (0.03027606010437)

SELECT * FROM t186_posts_link WHERE post_id = 37344 (0.00023508071899414)

SELECT t186_posts.id,t186_posts.id AS 't186p_id',post_title,post_image,post_alias,post_description,post_content,post_views,post_vote,post_comments,create_user,create_date,update_date,t186_category.alias,t186_author.author_name FROM t186_posts INNER JOIN t186_posts_category ON t186_posts_category.post_id = t186_posts.id INNER JOIN t186_category ON t186_posts_category.category_id = t186_category.id LEFT JOIN t186_author ON t186_posts.author_id = t186_author.author_id WHERE post_is_chap = 0 AND post_status = 1 AND t186_posts_category.category_id = 0 LIMIT 0,30 (0.00037002563476562)